Танцувай с мен!

„Танцувай с мен“ е едно от най-свежите вдъхновения на Фабрика за идеи –  10-дневен курс за младежки работници от България, Хърватия, Унгария, Литва, Латвия, Израел, Гърция, Грузия и Холандия, които ще могат да проучат възможностите за използване на съвременния танц като иновативен подход за обучение в дейности, свързани с младежта.Това е курс за начинаещо ниво в съвременен танц и създаване на пърформанси, комбиниран с активен коучинг, видео и екипен коучин за улесняване на груповата дейност в създаването на изпълнението. 80-90% от програмата е чисто упражнение и усъвършенстване, състоящо се в 8-10 часа  физическо движение на ден. Професионалното обучение и коучинг е осигурено от обучители от европейската мрежа the International Synergy Group, които ще бъдат асистирани от група доброволци.

Целта на обучението е да се проучи съвременния танц като инструмент в работата с младежи, чрез личен опит, практика и физическа подготовка. Обучението предлага практичен, лесен за следване процес, насърчаващ социалното приобщаване, здравословния начин на живот и активното европейско гражданство на индивидуално и общностно равнище. Основният акцент е развитието на творчески и предприемачески умения.

Обучението е насочено към хора, които работят с младежки групи и използват методи на неформалното образование, или обмислят да правят това като възможност за кариера като професионалист или доброволец – например в сферата на общественополезен труд, културна дейност, спорт, танци, театър, цирк, изкуство, творческа изява, работата с младежта.

11-20 юни, Карлово, България

erasum-bg-color„Танцувай с мен“ е финансиран от програма  Еразъм+ на Европейския съюз.

 

Резултати от този обучителeн курс бихме групирали по следния начин:

  1. Анализирани и обобщени от формите за оценка, попълнени в края на дейността, както и отчети от участниците попълнени онлайн

–           Развити и подобрени знания и умения у участниците за: 1) техники от съвременния танц, 2) техники за отговорно отношение към здравето, 3) невербална комуникация и изразяване, 4) творчески и предприемачески подходи и нагласи, 5) включване, културно опознаване, толерантност, работа в екип и др.

–           Изразен ръст в нивата на увереност, творчество и инициативност от участниците

  1. Резултати плод на сътрудничеството с партньорите на местно и международно ниво

–           Проектно предложение, което въвлича партньори от този проект в нов проект, който е планиран за реализиране в Израел и Унгария като последваща дейност и надграждане на „Танцувай с мен“

–           Участниците придобиха знания, опит, умения и инструменти за внедряването на танца и физическото движение в работата с групи, които използваха и приложиха в създаването на представления, които изнесоха пред местната общественост

–           Ново партньорство с НЧ „Васил Левски – 1861 г.“, Карлово. Получихме покана за съвместна работа и занапред и обсъдихме какви следващи проекти ни предстоят и как те могат да бъдат полезни в дейностите с младежи на читалището

–           Нови партньорства с местната власт и институции: Община Карлово, „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост“ гр. Баня (ДВХУИ), Кметство гр. Баня и с. Климент, местни НПО

  1. Физически/веществени резултати

–           Участниците и местна младеж имаха пряк досег едни с други, което донесе допълнителна стойност към процеса на неформално учене и мобилността по Еразъм+ (11 ученика и 5 учителя по време на отворената работилница в ПГ „Хр. и Евл. Георгиеви“; 8-10 различни деца, които спорадично идваха и прекарваха времето си с нас по време на аутдор сесията в градинката до читалището; 85-100 души, които преминаваха в близост до аутдор сесията в градинката до читалището, някои осъществяваха контакт, други само се спираха за момент, а трети само минаваха; както и множество, което не сме регистрирали)

–           https://www.youtube.com/watch?v=Wo3gCJLn_YE – финално видео показващо многообразието на обучителния курс от работата в зала до представленията в местната общност в три различни населени места пред три различни аудитории и многообразие от социални групи

–           https://www.facebook.com/elena.jacinta/videos/10207465098051486/ – видео, в което участници в Карлово (от Латвия и България) вземат осъществяват свободна работилница по контактна импровизация в парк в Рига, Латвия

–           Представена бе нова методология за използването на съвременния танц в дейности с подрастващи и младежи – 29 души младежки работници от 9 държави (2 тренери, 5 фасилитатори и 22 участници)

–           21 участници в неравностойно положение: безработица, ниски доходи, конфликтни региони, принадлежност към малцинствена група, отпаднали от образователната система, разбити семейства и др.

–           4-часова работилница с български народни танци водена от 4 опитни професионалисти народни танцьори от гр. Карлово

–           Тридневно обучение организирано от 1 от грузинските участници, заедно с 12 деца от гимназия, които представят флашмоб заедно с 45-50 други младежи и спектакъл пред аудитория от 180-200 души

–           Видео от обучителен курс, в който незрящи и зрящи деца с по-малко възможности и с неравностоен социален произход работят заедно с елементи от курса проведен в Карлово. Място – Латвия, участници от Латвия, Финландия и Русия:

–           Видео от последваща дейност и надграждане на четирима от българските участниците в танцов проект за напреднали проведен в Унгария със същите обучители (2014-3-HU02-KA105-000485, проведен 20-29 юли 2015 г.):

–           50 души публика в читалището в гр. Баня; 35 от тях бяха пациенти на „Дома за възрастни хора с умствена изостаналост“, гр. Баня, останалите 15 местни младежи и възрастни, които бяха дошли вследствие на разлепените плакати

–           90 души публика на площада пред кметството в с. Климент – деца, младежи и възрастни

–           180 души публика на площада пред сцената в гр. Карлово – деца, младежи, възрастни; разпръснати и гледащи от различен ъгъл, пред и около сцената, на пейките до сцената, седящи в близките заведения, както и преминаващи и спиращи се минувачи

–           Онлайн публикации – над 20 публикации в различни сайтове, социални мрежи и информационни платформи

От споделените до момента резултати сред най-жизнените са видео материалите и преживяванията на участниците. Така в дългосрочен план да очакваме все повече хора ще се докоснат до това, което се случи в Карлово. Инициативи ще се организират и те са предпоставка за косвено повишаването на мобилността на млади хора, които се интересуват от младежка работа, мобилност и танц.

 

Save