Политика за защита на личните данни

Настоящата политика дава информация как ние от сдружение “Фабрика за идеи” събираме и обработваме Вашите лични данни, така че да осигурим тяхната защита, както и съответствие с действащото национално и европейско законодателство в областта на защитата на данните.

Лични данни и тяхното обработване

Личните данни включват всяка информация или набор от информация, която Ви идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране. Това са например  вашите имена, ЕГН, телефонен номер, подпис, електронен адрес (ако дава информация за Вашата самоличност), адрес, данни за местонахождение.

Обработването на лични данни включва всяко действие или съвкупност от действия с лични данни, автоматично или ръчно, в т.ч. събиране, записване, съхранение, структуриране, употреба, разпространение, разкриване чрез предаване, изменение, изтриване и др.

Вашите лични данни са законово защитени съгласно Общия регламент за защита на данните / Регламент (EС) 2016/679 (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Кога, как и какви Ваши лични данни обработваме 

Ние събираме лична информация за Вас, която самите Вие споделяте с нас. Това са данни, които ни предоставяте при:

 • Регистрация за участие и присъствени списъци в наши инициативи, проекти, срещи, обучения и събития – онлайн или офлайн;
 • Разговор с нас лично или по телефон;
 • Писмена кореспонденция с нас по имейл или поща;
 • Онлайн абонамент за месечен бюлетин;
 • Подаване на обратна връзка онлайн или офлайн;
 • Поръчка на наши услуга или продукт с кауза – онлайн, офлайн или по телефон.

Тези данни могат да включват: Вашето име, фамилия, телефон, електронен адрес, организация и друга информация, която сте включили, подпис (при присъствени списъци), адрес (при доставка на продукти/услуги).

Ние не събираме потенциално чувствителна лична информация за расов или етнически произход, религия, членство в синдикати, сексуална ориентация, здраве, биометрични данни и др., нито информация за наказателни присъди и извършени престъпления.

Защо е необходимо да събираме Вашите лични данни

Събираме, съхраняваме и използваме лични данни, за да изпълним легитимни цели в съответствие с нашата дейност. Целите, предвидени в настоящата политика, са:

 • Цели, свързани с изпълнение и отчитане на инициативи, проекти, обучения, съвместни дейности, работни посещения, предоставяне на информация и други;
 • Цели, свързани с предоставяни от нас услуги и продукти – стопанска дейност в подкрепа на нашите каузи;
 • Цели, за които сте дали изричното си съгласие (напр. Бюлетини, интервюта и др.);
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на сдружението.

Предоставяне на данни на трети страни

Предоставяме Ваши лични данни на:

 • Финансиращи органи, когато участвате в дейности, част от проекти и програми, получили безвъзмездно финансиране, с цел спазване на съответните изисквания за отчетна документация. Предварително обявяваме кога и какви лични данни ще събираме и обработваме за различните финансирани програми. Най-често изискуемите документи се ограничават до копия от присъствени списъци и снимки от събития; 
 • Партньори, с които изпълняваме съвместни дейности, като обучения, събития и др. дейности, с цел изпълнение на дейностите и отчетност. Данните касаят предоставените от Вас такива във формите за регистрация и обратна връзка, както и списъците с участници;
 • Подизпълнители при изпълнение на направена от Вас поръчка за наши продукт и/или услуга, напр. дружества за куриерски и пощенски услуги, хотели, в които правим резервации за нощувки при провеждане на обучения и събития;
 • Счетоводители, адвокати и др. лица, специализирани в обработването на лични данни, когато и доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им функции; 
 • Държавни публични институции и контролни органи при необходимост – про поискване за предоставяне на данни на съгласно законодателството.

Вашите права

Вашите права по отношение на личните Ви данни, обработвани от сдружение “Фабрика за идеи”, са:

1. Право на информация; 

2. Право на достъп до личните Ви данни; 

3. Право на коригиране; 

4. Право на изтриване; 

5. Право на ограничаване на обработването; 

6. Право на преносимост на данните; 

7. Право на възражение срещу обработване на личните му данни.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за защита на личните данни или желаете да предприемете конкретни действия по упражняването на Вашите права (например, да достъпите, коригирате или изтриете съхранявани от нас Ваши лични данни) може да се свържете с нас по електронен път на адрес: info@ideasfactorybg.org, на телефони: +359 877 597 930, или по пощата на адрес: София 1142, ул. „Проф. Никола Михайлов“ 12.