Стани част от екипа ни! Търсим финансов консултант и съкоординатор.

Здравей! Миналата година ни се случиха наглед редица успехи, що се отнася одобряване на финансиране за големи наши инициативи. Това е чудесно и сме благодарни, но за всеки, потопен в неформалния сектор, е ясно, че не задава финансова стабилност за самия екип. Така се сдобихме с широк хоризонт да сбъднем 6 артистични резиденции в 6 села през 2023 г. и спохождащи ги подинициативи, свързани с подобряване на техните читалища, като част от Норвежкия грант и програмата му „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество„.

Но са ни нужни още двама души в екипа! И то от тези – най-фундаменталните за стабилността на всяка една от дейностите  – финансов консултант и съкоординатор на проекта (който ще работи рамо до рамо с Милица от екипа ни, която е главен негов координатор). Отдадеността е дългосрочна – от март 2023 до май 2024 г.!

Разполагаме с детайлно описание на дейността (ти?), изготвена от първоначалната консултанта на проекта, на която се наложи да се откаже. Човекът, който се занимава с финансовото управление и отчитане на проекта, ще прави следното:

1.   Координира със счетоводителя и координатора сключването и изпълнението на договорите с екипа за управление и експертите:

 • Подава на счетоводителя необходимите текстове за изготвяне на анекси по трудовите договори, в които да се впише ролята, часовата ставка и броят часове по проекта на управленския екип (на тази база част от заплатата се отчита по съответния проект);
 • Изготвя текстовете на гражданските договори и ги преглежда за съответствие с бюджета относно ролята, общия разход, часовата ставка и максимума часове по проекта, заложени в бюджета;
 • Преди всяко плащане, изготвя съвместно с координатора ППП-ли, съобразявайки текста с описанието на дейностите в апликацията и бюджета;
 • Следи за степента на изпълнение на договора – колко часа са платени и колко остават за плащане, като съобразява плащанията с графика за изпълнение на дейностите.

2. Подпомага координатора при комплектоване на документи и изготвя документи за избор на изпълнители, когато това е необходимост;

3. Съвместно с координатора планира предстоящите разходи и дава разяснения относно техния вид, размер и необходимите отчетни документи, които да бъдат осигурени съгласно изискванията на ръководството за признаване на разхода;

4. Следи текущо изпълнението на бюджета и движението на разходите по пера; незабавно информира Ръководителя и координатора на проекта при идентифициране на очакван недостиг или излишък по дадено перо; при необходимост прави предложения за бюджетни промени и преместване на суми от едно перо в друго;

5. Следи текущо за наличието на всички изискуеми от Ръководството отчетни документи за признаване на всеки разход;

6. Изготвя финансовите отчети и подготвя доказателствената документация към отчета;

7. Качва финансовите отчети в ИСУН;

8. Води комуникацията с оператора по всички бюджетни въпроси;

9. Координира със счетоводителя на организацията плащанията и съответствието на счетоводната отчетност (записите по аналитичните счетоводни сметки) с отчетите по проекта;

10. Създава одитна пътека на проекта и планира разходите, заедно с координатора по проекта.

Ако сърцето и финансистката ти мъдрост си резонират с това описание, пиши ни на info@ideasfactorybg.org или звънни на +359877597930. Напомняме, че дългосрочната ни свръзка за общото благо е от март 2023 до май 2024 г.!

Както стана ясно, в тази роля ще работи(ш) на половин работен ден с подкрепата на Милица от екипа ни, която е добре запозната с целия проект и е основна негова координаторка. А от своя страна човекът, работещ с нея. ще:

 • Подпомага работата на счетоводителя при изготвяне на отчети; 
 • Следи за качественото изпълнение на графика и бюджета на проекта; 
 • Подава информация за напредъка по проекта към екипа;
 • Води комуникация с партньори и участници по проекта;
 • Подпомага счетоводителя при изготвянето на договори и фактури.

Качествата, на които държим:

 • отговорност; 
 • креативност;
 • умения за поставяне на приоритети;
 • изпълнение в срок;
 • умения за работа в екип;
 • опит в администрирането на документация и координиране на дейности;

Какво предлагаме ние?

 • достъп до НПО среда и работа върху интересен проект със социална значимост в културния сектор; 
 • споделяне на опита си от последните
 • работа от разстояние и във време, което би могъл/ла да определяш основно ти, на половин работен ден;
 • възможност за пътувания из български села;
 • участие в организирането на културни събития.

Ако сърцето и административната ти подреденост си резонират с това описание, пиши ни на info@ideasfactorybg.org или звънни на +359877597930. Нужен е предiшен административен и координационен опит и CV! Напомняме, че дългосрочната ни свръзка за общото благо е от март 2023 до май 2024 г.!

Благодарим за отвореността!